Přihláška do ŠK

 

Žádost o přijetí žáka k zájmovému vzdělávání do ŠKOLNÍHO KLUBU

ve školním roce 2016/2017

 

 

Jméno a příjmení dítěte:

Třída:

Datum narození dítěte:

Adresa místa trvalého pobytu (+ doručovací adresa, neshodují-li se):

 

 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Adresa (pokud se neshoduje s adresou dítěte):

 

 

 

Telefonní číslo:

E-mail (údaj prosím vyplňte zvlášť pečlivě, na tuto adresu Vám budou zasílány veškeré aktuální informace o dění ve ŠK):                                               @

 

 

Jméno a příjmení dalšího zákonného zástupce + kontakty na něj:

 

 

 

 

Žádost o prominutí či snížení úplaty je nutno zdůvodnit a prokazatelně doložit vedení školy.

 

Podpisem tohoto formuláře se zákonný zástupce žáka zavazuje uhradit částku 500 CZK/pololetí (resp. 100 CZK/měsíc) do 15. 9. 2016, nebo dítě odhlásit (přihlašuje-li zákonný zástupce žáka v průběhu školního roku, je povinen uhradit poplatek za školní klub do čtrnácti dnů od data přihlášení). Při nesplnění této podmínky nebude žák vpuštěn do prostor školního klubu. Odhlášení ze školního klubu je třeba učinit písemnou formou (formulář odhlášky si lze vyžádat u vedoucího vychovatele).

 

V případě jakýchkoli nejasností a dotazů týkajících se školního klubu je možno kontaktovat vedoucího vychovatele na prokupek@hostynska.cz, případně i na telefonním čísle školy 274 770 046. Aktuální konzultační hodiny všech pracovníků školního klubu jsou uvedeny na webu školy v sekci „učitelé“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ................... dne .......................

 

Podpis zákonného zástupce: