Řád ŠK

Řád školního klubu

 

Přihlášení a odhlášení

 

Školní klub (ŠK) je přístupný žákům 5. tříd a všem žákům 2. stupně.

 

Žáky do školního klubu přihlašují zákonní zástupci písemnou přihláškou, která je k dostání u vedoucího vychovatele ŠK. Vyplněnou přihlášku odevzdávají tamtéž. Odhlášení ze ŠK je možné taktéž pouze písemně.

 

Poplatek za ŠK  je potřeba uhradit do stanoveného termínu (2 x ročně), výše poplatku se stanovuje na základě kalkulace nákladů a neliší se podle způsobu docházky (pravidelná, nepravidelná).

 

Provoz školního klubu je stanoven aktuálním rozvrhem (na dveřích ŠK a webu školy).

 

Docházka a evidence

 

Docházka žáků je evidována v třídní knize ŠK.

 

Žáci mají v přihlášce možnost volby pravidelné nebo nepravidelné docházky. Což bude v přihlášce jednoznačně uvedeno, v průběhu docházky lze toto měnit pouze písemně, a to datovaným dodatkem k přihlášce.

 

Školní klub mohou na základě žádosti zákonných zástupců (tu je nutno doručit třídnímu učiteli dítěte) navštěvovat v čase pauzy mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (která je jasně stanovena rozvrhem) i ti žáci, kteří nemají podanou řádnou přihlášku do ŠK. Jejich docházka je povinná, a absenci je tedy nutné řádně omluvit formou písemné omluvenky předané vychovatel/ce ŠK nejpozději v průběhu následující návštěvy ŠK. Za tuto formu využití ŠK není stanoven žádný poplatek, žáci se nemohou účastnit pravidelných aktivit ŠK.

 

Všichni žáci navštěvující ŠK (včetně těch, kteří ŠK využívají jen během pauzy před odpoledním vyučováním) přichází i odchází z prostor ŠK samostatně. Jejich povinností je vždy se přihlásit a odhlásit u službu konající/ho vychovatele/ky.

 

Žáka, který se nedostaví nebo opustí ŠK bez vědomí vychovatele/ky, zapíše vychovatel/ka do třídní knihy ŠK a tuto absenci projedná se zákonnými zástupci.

 

Činnosti vyžadující pobyt dětí ve ŠK jiným způsobem, než je uvedeno v přihlášce (zájmové kroužky, příležitostné akce či činnosti), je nutné projednat s  vedoucím vychovatelem ŠK.

 

Organizace a chování

 

Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatele/ky ŠK, respektovat pravidla školního řádu a řádu ŠK, zachovávat kázeň a dodržovat pravidla slušného chování.

Při nevhodném chování žáka je vychovatel/ka ŠK oprávněn informovat o této skutečnosti zákonné zástupce a žáka vyloučit z prostor klubu.

Pokud žák vážným způsobem porušil školní řád (řád ŠK) může být rozhodnutím ředitele školy z klubu vyloučen.

 

S vybavením klubu zachází žáci šetrně a případné závady hlásí ihned vychovateli/ce ŠK. Žáci nesmí ze ŠK vynášet jeho inventář. Případné zapůjčení je možné pouze se souhlasem vychovatele ŠK.

Žáci nesmí sami zapojovat elektrické spotřebiče do sítě ani s nimi jinak manipulovat bez vědomí vychovatele.

 

Své svršky a aktovky odkládají žáci do svých skříněk před příchodem do ŠK, nebo ve ŠK na vyhrazeném místě. Cenné předměty nosí žáci do ŠK pouze na svou vlastní zodpovědnost. Případnou ztrátu nebo záměnu osobních věcí hlásí žáci ihned po zjištění vychovateli ŠK.

 

Před odchodem z klubu žáci řádně uklidí všechny zapůjčené věci.

 

V případě zranění žáka v době činnosti klubu zapíše tuto skutečnost službu konající vychovatel/ka do knihy úrazů. V odůvodněných případech (zdravotní komplikace, vážný úraz) vyrozumí vychovatel/ka zákonného zástupce žáka.

 

Činnosti ŠK je realizována:

a) v místnostech klubu a dalších prostorách školy

b) mimo školu v případě předem nahlášených akcí

 

Kontakty na školní klub:

e-mail: prokupek@hostynska.cz

webové stránky: www.hostynska.cz